Kortingen

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst op de dag van de inschrijving of in de maand september.

Attesten die worden binnengebracht na  30 september geven geen recht meer op verminderd inschrijvingsgeld!

Als je online inschrijft via Mijn Academie kan je op de betaalpagina (dit is de pagina die verschijnt als je klikt op "nu betalen") aangeven dat je recht hebt op verminderd tarief. Als leerling/ouder moet je dan een reden invullen (vrij tekstveld) en het attest als PDF-bestand uploaden. Let wel, de korting wordt niet automatisch toegepast. Na goedkeuring van dit attest door de administratie ontvang je een melding hiervan via e-mail. Daarna kan je dan het aangepaste bedrag via je account betalen.

Je krijgt ook korting als je ten laste bent van iemand die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet.

Je bent 18 tot 24 jaar

 • Geen attest nodig. Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft.

Jongeren-ander gezinslid ingeschreven in een andere academie
Je bent jonger dan 18 jaar en jij of iemand anders die woont op hetzelfde adres betaalde al inschrijvingsgeld bij ons of een andere academie voor deeltijds kunstonderwijs.

 • Een inschrijvingsbewijs van de andere academie

Jongeren-bijkomende studierichting
Je bent jonger dan 18 jaar én ook ingeschreven in een andere studierichting in deze of een andere academie.

 • Een inschrijvingsbewijs van de andere academie

Je komt in aanmerking voor een UiTPAS met kansentarief
Als je in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief dan kan je genieten van 80 % korting op het inshrijvingsgeld. Meer info vind je op deze pagina

Je hebt recht op de MIA-korting (enkel inwoners van Zottegem)
Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%.
Leerlingen met een MIA-statuut maken nog tot september 2023 gebruik van de MIA-korting. Vanaf oktober wordt de MIA-korting overgezet naar de UiTPAS.

Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos

 • Het attest van de VDAB of RVA: ‘aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs', geldig op het moment van de inschrijving.

Je ontvangt een leefloon

 • Een attest van het OCMW geldig op het moment van de inschrijving.

Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken

 • Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:
  • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’
  • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’
 • Attest:

  • Een European Disability Card
  • Of een rekeninguittrekstel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD.
  • Of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Omdat dat percentage overeen komt met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1), accepteert de verificatie attesten van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

Attesten van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogisch instituut of een pleeggezin

 • een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft of een attest van de pleeggezinnendienst; of een vonnis van de jeugdrechtbank, geldig op het moment van de inschrijving.

Je bent erkend politiek vluchteling

 • Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’.
 • Of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft.
 • Of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.

Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt
Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% genieten vermindering van het inschrijvingsgeld.

 • Een recent attest van je ziekenfonds met daarop
  • een geldigheidsperiode
  • je RIZIV-nummer
  • een vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid.
 • Of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder …’
 • Of een attest van het RIZIV.

Je krijgt een verhoogde verzekerkingstegemoetkoming

 • Attest van je ziekenfonds of overheidsinstantie die de uitkering betaalt
  Het attest moet geldig zijn op het moment van inschrijving.
   

Alle info vindt u terug in de omzendbrief betreffende de mogelijke kortingen.