Kortingen

Jongeren hebben recht op vermindering als zij ten laste zijn van een persoon die behoort tot 1 van die categorieën, als ze zich inschrijven voor een bijkomend domein, of als iemand uit hun leefeenheid al inschrijvingsgeld heeft betaald.

Het niveaudecreet voegt de 'verhoogde verzekeringstegemoetkoming' toe als criterium om geringe financiële draagkracht aan te tonen.

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst op de dag van de inschrijving of in de maand september.

Attesten die worden binnen gebracht na  30 september geven geen recht meer op verminderd inschrijvingsgeld!

MIA-korting (enkel inwoners van Zottegem)
Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%.

A-Volledig werkloze
Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.

 • Mits geldig attest vanwege RVA of VDAB geldig op het moment van de inschrijving.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn.

B-Werkloze andere categorieën
Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.

 • Mits geldig attest vanwege RVA of VDAB geldig op het moment van de inschrijving.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)

C-Leefloners
Personen die het bestaansminimum of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen die zij ten laste hebben.

 • Mits geldig attest vanwege OCMW geldig op het moment van de inschrijving.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn).

D-Personen met een beperking
Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale OverheidsdienstSociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.

 • Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:

  • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’

  • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

 • De FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Naast deze attesten aanvaardt de verificatie ook rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ.

  In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Omdat dat percentage overeen komt met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid, accepteert de verificatie attesten van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

  Attesten van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.
   

 • European Disability Card (EDC).

E-Residenten gezinsvervangend tehuis
Personen die een gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogische instelling) verblijven

 • Mits geldig attest vanwege betrokken tehuis voor bijzondere jeugdzorg geldig op het moment van de inschrijving.

F-Politiek vluchteling
Statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan.

 • Mits geldig attest vanwege Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken geldig op het moment van de inschrijving.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest.

G-Studenten-jongeren
Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft.

 • Geen attest nodig, enkel identiteitskaart.
  Een attest van het kinderbijslagfonds hoeft dus niet meer.

H-Jongeren-ander gezinslid betaald
Jonger dan 18 jaar én een ander gezinslid betaalde reeds.

 • Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het betalingsbewijs van het andere gezinslid + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)

I-Jongeren-bijkomende studierichting
Jonger dan 18 jaar én ingeschreven in een andere studierichting in deze of een andere academie.

 • Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het inschrijvingsbewijs van die andere Academie

J-Arbeidsongeschiktheid
Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% genieten vermindering van het inschrijvingsgeld.

 • Voor deze categorie aanvaardt de verificatiedienst een attest van de mutualiteit als dit document een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.

  Ook de attesten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) die de staat van invaliditeit erkennen op basis van artikel 100, §1 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn geldig.

  Attesten van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’ (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%), zijn eveneens geldig.

K-Verhoogde tegemoetkoming

 • Bewijs begunstigde verhoogde zekerheidstegemoetkoming: attest ziekenfonds of overheidsinstantie die de uitkering betaalt
  Het attest moet geldig zijn op het moment van inschrijving.
   

Alle info vindt u terug in de omzendbrief betreffende de mogelijke kortingen.